ಒಂಟಿ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷಿತ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ನಂಟು..!

ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ ಕೇವಲ ದೃಶ್ಯಾತ್ಮಕ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ವಸ್ತುವಿನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿರದೆ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಅತೀತವಾದ ಅನುಭೂತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂಟಿ ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ಅನ್ಯ ಲಿಂಗದ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟ,

Read more