ಆಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಆತ್ಮಗಳ ಆಟ, ಬಾನಾಮತಿಯ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಂತೆ..!?

ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಟ-ಮಂತ್ರದಂತಹ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ‘ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್ ಗೋಸ್ಟ್

Read more