ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ‘ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡೇ’ ಆಚರಣೆ, ಗಾಯಕನಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತೇ..?

ತಮ್ಮ ಕಂಚಿನ ಕಂಠದಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಗಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೇ.12ನ್ನು ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡೇ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕರೋಲಿನಾದ

Read more