3 ದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸ : ನಾಗರಿಕ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ

ನವದೆಹಲಿ, ನ.10-ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉದಯರವಿ ನಾಡು ಜಪಾನ್‍ಗೆ ಭೇಟಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕ ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆಗೆ ಆ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ

Read more