ಸೊಂಟದ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು..? ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿದೆ ಶಾಶ್ವತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಸೈಆಟಿಕ (ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದ) ಇದನ್ನು ಸೊಂಟದ ನರದ ನೋವು ಅಥವಾ ಕಟಿ ನರದ ಬೇನೆ ಅಥವಾ ಕಟಿವಾಯು ಅಥವಾ ಕಟಿ ವಾತ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ

Read more