ಪ್ರೊಟೀನ್‌ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಲಹೆ

ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮನೋದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೀನಿನ ಪಾತ್ರವು ಮಹತ್ವದ್ದು. ದೇಹವೆಂಬ ಯಂತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರೊಟೀನ್‌ಇಂಧನವು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ

Read more