ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮಹಾ ಸಂಗ್ರಾಮ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ

ಇತಿಹಾಸ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೊಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು. ಆದರೆ, ರಷ್ಯಾದ ಕಾಲಿನ್‍ಇನ್‍ಗ್ರಾಡ್ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಯೊಂದರ ದೃಶ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನೋಡುಗರನ್ನು ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದವು. ಪ್ರಥಮ ಮಹಾ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅನೇಕ

Read more