ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (07-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ಪರಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಧನ. ವಿಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಧನ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವೇ ಧನ. ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯಾದರೋ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಖಂಡ ಧನ.  – ಭಾರತಮಂಜರೀ ಸೂರ್ಯ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (04-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :  ಅನೇಕಾನೇಕ ದೋಷಗಳಿಂದ ಶರೀರವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ? ಪ್ರಿಯನಾದವನು ಎಷ್ಟೇ ಅನುಚಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಿಯನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ.-ಪಂಚತಂತ್ರ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (02-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :   ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ. ಗಿಣಿ, ಶಾರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪಠಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವನಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅವನೀಗ ಶೂರ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ.

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (01-10-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :   ಎಲೈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮನೇ, ದಾನ ಮಾಡುವುದು, ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಸಾಕು. ಪ್ರಿಯವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಯಾವ ಮಾತುಂಟೋ ಅದು

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (30-09-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :   ಜಿಪುಣನು ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಆಗದು; ಅನುಭವಿಸುವು ದಕ್ಕೂ ಆಗದು. ಜೇನು ಕೀಳುವವನು ಜೇನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬನು ಆ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (29-09-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :   ಬರೀ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಾಗಲೀ, ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಲೀ ಯಾರೂ `ಪಾತ್ರ’ನೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಲ್ಲಿ ನಡತೆ, ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸು ಇರುತ್ತವೆಯೋ ಅವನೇ ಸತ್ಪಾತ್ರ.-ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ : ಶನಿವಾರ, 29.09.2018

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (28-09-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :   ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮವೇ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು.-ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ  ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (27-09-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :   ಸಾಧಿಸಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ತನಗೆ ಸಮಾನರಾಗಿರುವವರನ್ನೇ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. -ಪಂಚತಂತ್ರ # ಪಂಚಾಂಗ : ಗುರುವಾರ, 27.09.2018

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (26-09-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :   ಬೇರೆಯವರು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಸಹಿಸಬೇಕು. ಯಾರನ್ನೂ ಅವಮಾನ ಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಅನಿತ್ಯವಾದ ಈ ಶರೀರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೊಡನೆಯೂ ಹಗೆತನ ವಿರಬಾರದು. -ಮನುಸ್ಮೃತಿ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (25-09-2018)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ :   ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಡಿಡಬಾರದು. ಜೇನು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಇತರರು ಅಪ ಹರಿಸುವರೆಂಬುದನ್ನು ಕಾಣು. – ಪಂಚತಂತ್ರ

Read more